Címlap Szolgáltatásaink
Nagy kontrasztú változat

Betüméret

Szolgáltatásaink PDF Nyomtatás E-mail
2009. október 01. csütörtök, 12:34

Szociális Munka:

 • Első interjú felvétele: A jelentkező megismerheti a szolgáltatási palettát, cél a jelentkező igényeinek megismerése; a személyre szabott segítségnyújtás kialakítása. A felmérés után lehetőség nyílik a megfelelő szakemberhez (pszichológus, rehabilitációs tanár, kommunikációs szakértő, gyógypedagógus, számítástechnikai oktató, Braille oktató) irányításra, illetve szükség esetén a kívánt ügyintézés megkezdésére.
 • Életviteli támogatás: Ügyintézésben segítségnyújtás (pl: hivatalos helyek, társintézmények, orvos, támogató szolgálat stb.)
 • Kommunikációs akadálymentesítés támogatása: Jelnyelvi tolmács biztosítása, a szükséges életvitelt könnyítő segédeszközök, programok, szervezetek felkutatása.
 • Speciális igények képviselete: Környezeti, családi akadálymentesítés elősegítése, ennek szervezése a megfelelő szakemberek bevonásával.

 

A látás és hallássérüléshez kötődő ellátások és szolgáltatások intézése a rehabilitációban résztvevők felnőttek számára:

 • Pénzbeli ellátások (fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék, átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, rendszeres szociális segély) megigénylése, illetve intézése
 • Természetbeni ellátások és szolgáltatások (közgyógyellátás, parkolási igazolvány, normatív tankönyvtámogatás) megigénylése, illetve intézése
 • Szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás) megigénylése, illetve intézése
 • Szakosított ellátási formák (lakóotthoni elhelyezés) megigénylése, illetve intézése
 • Egyéb kedvezmények (személyi jövedelemadó-kedvezmény, utazási kedvezmények) megigénylése, illetve intézése

 

Pszichológia

A siketvak személyek rehabilitációjában a mindennapos gyakorlati oldal mellett fontos tényező az állapottal való lelki megküzdés is. Alapvetőnek tartjuk a lelki egészség megőrzését, pszichés egyensúly felborulása vagy megbillenése esetén pedig a szakszerű segítség, támogatás igénybevételének lehetőségét is.

Pszichológiai szolgáltatásaink

Rehabilitációs Központunkban a pszichés támogatás egyéni és csoportos formáit egyaránt kínáljuk:

 • Az egyéni foglalkozásokat az Érdeklődővel történő személyes egyeztetés után, minden esetben a személyes igények és lehetőségek mentén alakítjuk ki.
 • A csoportos alkalmakat általában havi rendszerességgel tartjuk, a Központ pszichológus és szociális munkás szakembereinek vezetésével.

Pszichológiai szolgáltatásunk keretében a következő lehetőségeket kínáljuk:
hasonló problémákkal küzdők társas támogatásában.

 

1.Hozzátartozói csoport:

 

A csoport az érintett személy hozzátartozói, családtagjai számára segít megküzdeni a látás- és hallássérülésből fakadó kihívásokkal, a sorstársi közösség erejének kihasználásával. A hozzátartozók élményeire, kérdéseire és nehézségeire, mint fő témákra építjük fel az egyes alkalmakat.

 

2. Fókusz-csoport:

Az Egyesület rehabilitációs programjainak résztvevői számára és az ő témafelvetéseik köré szervezett csoportfoglalkozásokat 2009. őszétől folytatjuk. A középpontban azok a kérdések állnak, amelyek az érintetteket leginkább foglalkoztatják, és amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak a látás- és hallásveszteséggel. Az alkalmakra havonta egyszer, az Egyesület irodájában kerül sor. A csoportban hangzó kommunikációt használunk.

 

3. Jelnyelvi csoport:

A Fókusz-csoporthoz hasonlóan a Jelnyelvi csoportunk is az érintetteket foglalkoztató, a kettős sérüléssel kapcsolatban álló kérdések köré építi fel az egyes foglalkozásokat. A fő eltérés, hogy jelnyelvi kommunikációt használunk a csoportban. A foglalkozásokat szintén 2009 szeptemberétől, havonta egyszer tartjuk majd.

A fenti foglalkozások mindegyikét Jordanits Szilvia szociális munkás és Boncz Ádám pszichológus, vezetésével tartjuk.

A csoportok pontos tematikáját az első alkalmak során, a résztvevőkkel közösen, a felmerülő igények szerint alakítjuk majd ki. A célunk minden csoport esetén az, hogy kötetlen légkörben, közös játékok révén osszuk meg egymással élményeinket, gondolatainkat.

 

Tájékozódás és közlekedés tanítása

Tájékozódás az a készség, mely során az egyén felhasználja a megmaradt érzékekeit arra, hogy felfogja és megértse valakinek vagy valaminek a környezetben betöltött helyzetét, bármely időben.

Közlekedés a mozgás készsége illetve lehetősége. Egész pontosan azt jelenti, hogy valaki hogyan jut el egyik helyről a másik helyre.

A tanítás célja – az egyénre szabott, az egyén képességeitől függő – minél nagyobb területet átfogó, biztonságos, önálló tájékozódás és közlekedés képességének kialakítása, mely a hallás és látássérült (siketvak) emberek számára lehetőséget teremt a minél önállóbb életvezetésre és a teljesebb társadalmi beilleszkedésre.

Az alábbi területeken nyújt segítséget a tájékozódás és közlekedés:

 • Látó vezető technika
 • Harmonikus, tudatos, koordinált, biztonságos és önálló mozgás kialakítása
 • Közlekedés és tájékozódás épületen belül
 • Egyenes vonalú, egyenletes járás kialakítása
 • Pontos fordulások gyakorlása (óra, geometria)
 • Irány és távolság akusztikus meghatározása
 • A bot taktilis és akusztikus jelzéseinek érzékelése, észlelése, elemzése, s ezek alapján minél gyorsabb adekvát reagálás
 • Figyelemmegosztás, rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése
 • Segítségkérés módjai, kapcsolatfelvétel
 • Bottechnikák
 • Közlekedés épületen kívül
 • Közlekedési eszközök használata
 • Biztonságos és önálló közlekedés kialakítása

 

Mindennapos tevékenységek tanítása, önálló életvitelben való támogatás

Ez a szolgáltatás az önfenntartási, háztartásvezetési, ügyintézési tevékenységekben segíti az érdeklődőt. A megváltozott képességek és lehetőségek tanítása az önálló életvitelhez, önértékeléshez elengedhetetlen. Ez a rehabilitációs szolgáltatás is egyénre szabott, hiszen ez esetben is meghatározó az előzetes tudás, a látás és a hallássérülés mértéke, valamint a hallássérülésből eredő nehezített kommunikáció.

A mindennapos tevékenységek tanítása az alábbi területekre terjed ki:

 • Baleset megelőzés a konyhában (pl. vágások, égési sérülés
 • Rendszerezés
 • Azonosítás
 • Tájékozódás saját lakásban
 • Főzéssel kapcsolatos technikák (pl. mérések, öntések, szeletelés)
 • Konyhai eszközök használata
 • Személyes higiéné (pl. körömápolás)
 • Takarítási technikák
 • Bevásárlás
 • Vasalás
 • Egészségügyi ismeretek (pl. gyógyszerek rendszerezése)
 • Pénzkezelés
 • Telefon kezelése (pl. hangosan beszélő telefon)
 • Elektrotechnikai készülékek használata (pl. diktafon, mosógép)

 

Pedagógiai látásvizsgálat

A rehabilitáció folyamatában, a szemészorvos, az optikus és a rehabilitációs szakemberek együttműködésében a látás vizsgálatával és fejlesztésével foglalkozó gyógypedagógus feladata a meglévő látás feltérképezése és optimális kihasználásának segítése.

A funkcionális látástréning személyre szabott szolgáltatás, melyet a funkcionális látásvizsgálat során feltárt egészségügyi helyzet és fejlesztési stratégia alapján végeznek a szakemberek.

 

Pedagógiai hallásvizsgálat

A rehabilitáció sikeres folyamatához elengedhetetlen a megfelelő hallásállapot feltérképezése, funkcionalitások mérése. A funkcionális hallásállapot felmérése pedig azért indokolt a hallásmaradvánnyal élők számára, mert sajnos gyakori, hogy az érintetteknek saját hallási képességeikről nincs reális képük, nem tudatosodik bennük, hogy hallókészülékük jól, vagy rosszul funkcionál. Gyakoriak a nem megfelelő vagy nem megfelelően beállított hallókészülékek, s a beszédértés akadályozottsága is. Ezen kérdések tisztázására leginkább a funkcionális hallásvizsgálat során van lehetőségünk. A megfelelő segédeszközök kiválasztása siketvakok esetében kiemelt jelentőségű.

 

Braille írás és olvasás tanfolyam

Egyéni foglalkozások keretében (30 óra), amennyiben szükséges, jeltolmács közreműködésével elsajátíthatják a Braille-jelrendszer írását és olvasását. Megtanítjuk a magyar pontírásban ismert betűket, a legfontosabb írásjeleket és számjegyeket. A tananyag ütemezésénél figyelembe vesszük a felnőtt személyiség aktuális állapotát, a meglévő képességeket, az anyanyelvi ismeretek szintjét, az esetleges speciális igényeket. Tanfolyamunkat prevenciós céllal szervezzük, mert a látásukat vesztett siket emberek életében kizárólagos jelentőséget nyerhet a Braille-írásbeliség, melynek birtokában lehetőség nyílik a közvetlen kapcsolattartásra, kommunikációra, ismeretszerzésre, önművelődésre. A pontírás ismeretével a siketvak emberek számára kinyílik a világ.

 

Számítógép használata

A mindennapi életet megkönnyítő tevékenység, mely a kommunikációban forradalmi jelentőségű a látás- és hallássérült emberek számára. Segítségével könyveket olvashatunk, hivatalos leveleket írhatunk, akár naplót is vezethetünk. Használatát egyéni tempóban, egyéni igényeknek megfelelően sajátíthatják el.

A szolgáltatás igénybevétele során – akár jeltolmács segítségével - megismerkedünk a számítógéppel és a Braille-kijelzővel, amely tapintás segítségével kapcsolatot teremt a látás és hallássérült személy és a számítógép között. A Braille-kijelzőn olvasható nyolcpontos Braille kismértékben különbözik a hatpontos Braille írástól.

Megismerkedünk a számítógépben használatos fogalmakkal, megtanítjuk a legegyszerűbb fájlkezelési tevékenységeket, szövegírást, elektronikus levelet fogadni, írni, olvasni.

A számítógép használatának előfeltétele a hatpontos braille pontírás és a számítógépes billentyűzet biztos ismerete. A fogalmak, tevékenységek megismerését a jeltolmács segítsége mellett braille írásos anyag is segíti.

 

Kommunikációs készségfejlesztés

Látás- és hallássérült személyek lehetnek azok, akik:

 • meglévő hallás- vagy látássérülésük mellett egy későbbi életkorban sérül másik érzékszervük,
 • vagy egy szindróma (Pl.: Usher) következtében alakul ki a kettős sérült állapot,
 • vagy mindkét érzékszerv egy későbbi életkorban sérül, mindenképpen rehabilitációs megsegítést igényelnek a kommunikáció terén is.

 

A látás- és hallássérült emberek komplex rehabilitációja csak akkor lehet eredményes, ha azt megelőzően egy egyéni kommunikációs rehabilitációs program során, új élethelyzetükben képessé válnak a kommunikációra, vagy arra, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni jelnyelvi tolmáccsal vagy kommunikációs asszisztenssel.

A kommunikációs készségfejlesztés célja lehet:

 • Prevenció
 • Hallás- és beszédfejlesztés cochlea implant vagy más hallásjavító eszköz használatánál
 • Alternatív vagy augmentatív kommunikációs módszer tanulása
 • Kommunikációt segítő segédeszköz használatának tanulása
 • Jelnyelvi tolmáccsal vagy kommunikációs asszisztenssel való együttműködés kialakítása

 

 

Módosítás dátuma: 2010. július 09. péntek, 13:58
 
SEO by Artio
Találkozzunk a Facebook-on!